Hoe bereken je bedrijfseconomische ratio’s?

Niet alleen voor intern gebruik, maar ook voor zogenaamde externe stakeholders kan de jaarrekening een ongelofelijk belangrijk instrument zijn. Door het raadplegen van de jaarrekening wordt het namelijk in de praktijk mogelijk om een helder beeld te krijgen van de onderneming in kwestie. Binnen de jaarrekening wordt er gebruik gemaakt van verschillende zogenaamde ratio’s. Deze ratio’s moeten ervoor zorgen dat er verschillende elementen uit de resultatenrekening evenals de balans met elkaar in verband kunnen worden gebracht. Voor dergelijke ratio’s geldt in de praktijk dan ook dat ze het verband aantonen tussen de structuur van de balans evenals de winstcapaciteit. Wat nu precies de meest ideale cijfers zijn kan afhankelijk zijn van de sector in kwestie. Ben jij benieuwd welke ratio’s er allemaal bestaan en hoe je ze moet berekenen? Lees dan snel verder!

De bedrijfskapitaalratio, wellicht de belangrijkste ratio van allemaal

Er wordt bij het evalueren van een jaarrekening veel aandacht besteed aan het zogenaamde ‘nettobedrijfskapitaal’. Het gaat hierbij om het kapitaal of het vermogen dat de onderneming in kwestie ter beschikking heeft om de vaste activa op lange termijn te kunnen financieren. Dit is volgens economen één van de belangrijkste indicatoren van een bedrijf. Toch is er nog zeker eentje die nog belangrijker is. Het betreft hier de zogenaamde ‘bedrijfskapitaalratio’. Deze maakt duidelijk wat de relatieve kastoestand is van het bedrijf. Kan er worden vastgesteld dat deze bedrijfskapitaalratio meer dan één bedraagt? Dan kan er worden geconcludeerd dat het bedrijfskapitaal positief is. Het berekenen van deze ratio doe je door de vlottende activa te nemen en deze vervolgens te delen door de schulden met een looptijd van hoogstens één jaar.

De acid test ratio en de onmiddellijke kastoestand

De bedrijfskapitaalratio maakt het mogelijk om de relatieve kastoestand van een bedrijf te kunnen berekenen. Echter is het zo dat deze ratio eigenlijk in de praktijk uitsluitend informatie verstrekt met betrekking tot de veiligheidsmarge waar een onderneming over beschikt. Dit specifiek met betrekking tot de middelen die voor handen zijn om op korte termijn schulden te kunnen financieren. Deze ratio staat er echter om bekend vrij oppervlakkig te zijn. Dat is het gevolg van het feit dat ze er rekening mee houdt dat bijvoorbeeld voorraden evenals andere activabestanddelen aangesproken kunnen worden. In de praktijk kunnen deze evenwel niet altijd even snel zomaar worden omgezet in geld. Dit zorgt er voor dat er in de praktijk voor wordt gekozen om deze activabestanddelen vaak uit andere ratio’s te filteren. Het kan daarbij dan onder meer gaan om:

  1. De acid test ratio;
  2. De onmiddellijke kastoestand;

Het berekenen van de acid test ratio is vrij eenvoudig. We nemen hierbij de vlottende activa min de voorraden evenals de bestellingen die nog in uitvoering zijn. Het bedrag dat we hierdoor bekomen delen we vervolgens door de schulden met een looptijd van maximum één jaar. Is er sprake van overlopende rekeningen? Dan moet hier uiteraard wel rekening mee worden gehouden. Een andere interessante ratio om rekening mee te houden is dus de onmiddellijke kastoestand. Deze kunnen we berekenen door de liquide middelen evenals de geldbeleggingen te nemen en deze wederom te delen door de kortlopende schulden (maximumperiode van één jaar). Ook hierbij dient er wel rekening te worden gehouden met eventuele overlopende rekeningen.

Hoe de solvabiliteit van de onderneming berekenen?

Ben je van plan om een krediet aan te vragen? Dan zal je kunnen vaststellen dat er vooral aandacht zal worden besteed aan de solvabiliteit van het bedrijf. De solvabiliteitsratio is dan ook van cruciaal belang. Ze wordt omschreven als ideaal wanneer ze zich rond de 50 procent bevindt. Dit betekent dat de onderneming erin is geslaagd om haar activiteiten gelijkmatig te financieren met een combinatie van eigen en vreemd vermogen. De solvabiliteit wordt eenvoudig berekend. Het enige wat je hiervoor moet doen is het eigen vermogen delen door het totale vermogen, vermenigvuldigd met 100 procent. Is er sprake van een solvabiliteit van minder dan 25 procent? Dan kan dat een teken aan de wand zijn dat de onderneming in zwaar vaarwater terecht kan komen.